தட்டச்சு ?

உலோக விரல் நுனியின்
ஒற்றல் கிடைக்கும் வரை
எப்போதோ செருகிவைத்த தாளோடு
நகராது காத்திருக்கும் உருளை
நகர்ந்த தாள் முதுகில்
‘பளீர்’ எழுத்துகள் படிந்திருக்கும்
சில வேளை
தாளே நைந்து கிழிந்துருக்கும்
பல வேளை
(நாள் கணக்கில்
நாடாவின்றி பொறியிருக்கும்?)

Comments