நதி
நீர்மெத்தை மேரவிழ்த்த நீள்கூந்தல் மண்வானக்
கார்மேகம் நீலக் கடலடையும் நீர்ச்சாலை
வாய்க்கால்கை நீட்டி வயல்பற்றும் பேருயிரி
காயாய் இருக்கும் கடல்

Comments