வெற்றுப்பையில்
கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச்
சேர்ந்த காசுகள்
இவ்வரிவடிவங்களின் வழியே
சிதறுகின்றன

Comments